سیاه و سفید http://siahosefiid.mihanblog.com 2019-01-19T18:47:46+01:00 text/html 2018-12-02T21:25:23+01:00 siahosefiid.mihanblog.com محمد عظیما تور های متعلق شرکت های مسافرتی http://siahosefiid.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در همه ی سیروسفر ها بهترین شکل سفر کردن، سفر های دسته جمعی و انفرادی است. رزین است که شما در سفرهای تنهایی منسجم خود به خاطر امورتان، ساعات رفت و آمد و بسی موردها دیگر، مشیت می گیرید اما سفر با امت برتری های فراوانی دارد که اگر آن ها را تجربه کنید، مطمئنا از آن لذت خواهید برد. در سفر گروهی به دبی اضافه بر این که هزینه های شما کمتر از سفر انفرادیتان می شود، می توانید از یک سری مزایایی که مختص به طایفه ها است نیز استعمال کنید. در ادامه در مطلب </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">اطلاعات سفر</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;در مورد </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">چگونه با هزینه کمی به دبی سفر کنید</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;بیشتر صحبت خواهیم کرد</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">کوپن های تخفیفی هستند که در كالبد یک کتاب که سیاهه مراکزی که آن تخفیفات را عرضه می دهند نیز در آنت هست، در کتاب فروشی های شهر دبی همانند دبی مال نمایش می شوند، قابل فروش است. در</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;Enter trainer </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">ها کوپن های مراکز معز توریستی، غذاخوری های معروف، </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">کافه ها</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">، سالن های ورزشی، هتل ها و كثرت از مراکز دیگری که مطمئنا در سفر به دبی سامع خدماتشان خواهید شد را جای داده است. این کتاب حاوی </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۱۰۰۰</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;عدد کوپن است و هر کوپن هم دارای </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۳</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;برگ است. از مکان هایی که به بشره خاص مخاطب این کتاب کوپن تخفیف هستند می بسیج از: وایلد وادی، پارک دلفین ها، تورهای صحرا، کشتی کروز، كافه های ایتالیایی و آمریکایی و فراوانی دومین از مکتن ها نام برد. اگر به رخ باندی از این کوپن ها كاربرد کنید بورس های شما از نصف هم کمتر خواهد شد</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">شما با هر هواپیمایی که مسافرت می کنید، در واقع با هر بار سفر بابت خودتان امتیازی را کسب کرده اید. شما با تشریف بردن به سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">شرکت ها هواپیمایی</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;که مشترکشان هستید، نصیب تقدیر عضویت در كمیته را پر کنید و عضو آن شوید تا مزایا سفر خود را ثبت کنید و از مزایایی که از باب آن در نظر رنجیده شده است همچون بلیت مجانی رفت یا مراجعت و عزیمت یا هر دو، كاربرد نمایید</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">. </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">طبیعی است که هر چقدر تصعید شما دور تر باشد، امتیازتان اكثر است. ترعه این امتیازها در هر شرکتی که خدمات مسافرتی شما را ادا می دهد چی است</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در هر فضای تبلیغاتی که معاصر حیات دارد، تبلیغات بی شماری را درعوض جهت تور های مسافرتی به مورد بغاز تور دبی می بینیم اما، باید به کدام تور توكل کنیم تا سفر احسان داشته باشیم؟ در این این جا بابت شما یک خبر خوب داریم و آن هم این است که شما فقره سبب قدرت و بلوز بی آستین </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">تور و شرکت هواپیمایی</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;اختیار های زاید دارید. با تدقیق تاپ :صفت عالی و چگونگی اتكا ترین شرکت های هواپیمایی و هم امعان تجربه ی کسانی که با این تور ها مسافرت کرده اند بلوز بی آستین کمک برای شما است. هم پول ی خود را رخیص خرج کرده اید و هم از مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به بورس دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه های مازاد یدكی در نشانه نهی و امر خواهید کرد</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-outline-level:2;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;">تور های متعلق شرکت های مسافرتی</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">از كامل بلوز ركابی گزینه های کاهش مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه ها درعوض جهت </span><a href="https://www.kojaro.com/2015/9/21/20909/travel-guide-dubai/"><u><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt;">سفر به دبی</span></u></a><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">، آگاهی از تورهای نزاكت مال اخیر آخرین است که شرکت های هواپیمایی می گذارند. برخی از </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">شرکت های هواپیمایی</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;به علت تکمیل نشدن كیل مسافران تور خود راندن می شوند که تور های خود را به قابلیت خیلی ریشه به فروش برسانند</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">. </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">این تخفیف بین </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۱۰</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;تا </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۵۰</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;درصد تنزل است که خود به نوعی مدیدریت بودجه ی نواخت است. حتما در ضمن خرید تور های طرفه العین انتهایی به این نکته اعتنا داشته باشید که از شرکت های هواپیمایی ماجد ابتیاع کنید. یکی از بهترین تور های مسافرتی برای سفر به دبی تور های سلام پرواز است که همینک </span><a href="https://www.salamparvaz.com/t/s/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-98"><u><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt;">تور دبی نوروز 98</span></u></a><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در پیش فروش قرار دارد</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-outline-level:2;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;">هزینه های خورد و خوراک</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در دبی هم می توانید غذای كم قیمت و با کیفیتی ارزان جلوه گر کنید و هم می توانید غذایی بیش معتبر بخورید اما در این سفارش ما می کوشیم که بررسی کنیم چگونه سفری رخیص به دبی داشته باشیم پس به استفهام گزینه های مصاحب به بهره و مناسب می رویم. در مركز و انتها حقیقت موضوع غذاهای ارزانی که در دبی پدیدار خواهید کرد، حمص غذایی خوش طعم و كم ارزش است که آزمون کردنش را حتما به شما مقصود می کنیم.&nbsp; شما در آدینه بازارهای دبی می توانید غذا و جلاب های نازل و گران آشكار کنید. قبل از خرید حتما در مسیر خود، مزنده ی سندیت استحقاق ها را بگیرید. درخصوص خرید </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">غذای ارزان</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;می توانید به وکسی اٌکانرز</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">WaxyO’Conners) (</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">، ویر هاوس</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp; (</span><a href="https://3dwarehouse.sketchup.com/"><u><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt;">Warehouse</span></u></a><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">) </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">و راک باتوم</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;Rock) Bottom ( </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">بروید</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-outline-level:2;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;">حمل و نقل</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در دبی تا جایی که برایتان امکان دارد از راه آهن زیرزمینی كاربرد کنید زیرا بورس ی تاکسی بسیار معتبر است. اگر در هتل اتراق می کنید این نکته را فراموش نکنید که هر روز عمر </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۱۰</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;صبح جلوی هتل شما تاکسی هایی آرزومند هستند که به بشره بلاعوض :صفت بی مزد شما را به </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">مراکز تفریحی</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;و شراء ببرند. البته به این نکته اعتنا داشته باشید که راه آهن درون شهری در دبی تنها جان نثار بلوكات من الجمله؛ مرکز شهر، محال ساحلی، جمعیت و شهر دایم دبی را نهان سازی می دهد و اگر قصد دارید به اشكوب ای بروید که در آن توقفگاه قطار درون شهری وجود ندارد، حتما مسیری را با قطار درون شهری طی کنید و مسیری کوتاه تر را با تاکسی بروید. تاکسی های خاکستری حق الورود </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۵</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;درهمی دارند</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Groupon"><u><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt;">Groupon</span></u></a><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در پایه ی فروش و سودا آن لاین است که می توانید برخی از </span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt;">اشیاء و سوغاتی های خوب</span></b><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;را با تخفیفت احسان مهیا کنید.در دبی با مصرف از دستگاه و خدمت ها رومینگ می توانید از مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه ای بازیگوش :بازی دوست راجع به حساب پیوستگی های خود برخور شوید حكماً طرح آهنگ می کنیم که یک سیم کارت اعتباری که ارزش </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۳۰</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;درهمی آن نیز رك می شود، استعمال کنید</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">در دبی مراکز سودا متجاوز اضافی نیستی دارد اما همه ی آن ها رخیص نیستند.اگر حیث مقدماتی بار است که به دبی سفر می کنید حتما مجازی در و وبلاگ کسانی که آزمون ی سفرشان به دبی را به اشتراک گذاشته اند و یا</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">خدماتی و اطلاع رسانی را، چک کنید تا هم اطلاعاتتان کامل باشد و هم بلوز بی آستین و صد حكماً مفت ترین تفویض اجازه تصرف راجع به حساب بیع را پیش رو داشته باشید</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-outline-level:2;"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;">جاذبه های گردشگری دبی</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">دبی بسیار به برج هایش نامور است و یکی از اوقاتی که در روز به خاطر بازدید از این گیرایی كشش های تپانچه زیاد مستهجن مفت است، لمحه روییدن مهتاب است و حكماً در همین وقت از روز بلیت سركشی معتبر تر می شود. در دبی به طور حاضر از باب معاینه بررسی از اوقاتی به غیر از طلوع كردن آفتاب در برج جانشین دبی، پته های دیدار مجدد شما </span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">۳۰</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">&nbsp;درصد تقلیل می خورند</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">هیچ کس به جز كسان یک شهر نمی توانند به شما بلوز بی آستین هدایت و اضلال را در شالوده ی مراکز رخیص من كل غذاخوری ها و مراکز شراء به شما بدهند. مخصوصا که ناس دبی بیش شفیق و مجلسی نواز هستند. از سفارش های آنان اقبال ببرید</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;">.</span><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0000pt;margin-bottom:5.0000pt;mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;"><a href="http://e-dubai.ir/info/how-to-travel-to-dubai-for-a-little/"><u><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt;">منبع</span></u></a><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:'Times New Roman';font-size:12.0000pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;font-size:11.0000pt;">&nbsp;</span></p></div> text/html 2018-11-18T12:50:11+01:00 siahosefiid.mihanblog.com محمد عظیما یوستن «علی کوچولو»‌ به شبکه «من‌ و تو» http://siahosefiid.mihanblog.com/post/7 <h2 style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;">پیوستن «علی کوچولو»‌ به شبکه «من‌ و تو»</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</p><div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"></div><div class="box-note" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;">امید آهنگر بازیگر نقش «علی کوچولو» به شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور پیوست.</div><div class="box-note" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><a href="http://www.jazzaab.net/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%d9%88%d9%84%d9%88%e2%80%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86%e2%80%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88.html" style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><img class="alignnone" title="پیوستن «علی کوچولو»‌ به شبکه «من‌ و تو»" src="http://jazzaab.net/user_files/2018/04/1524329276-jazzaab-net.jpg" width="548" height="613" alt="1524329276 jazzaab net پیوستن «علی کوچولو»‌ به شبکه «من‌ و تو»" style="padding: 3px; margin: auto; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px;"></a></div> text/html 2018-11-18T12:49:33+01:00 siahosefiid.mihanblog.com محمد عظیما قاتل ایرانی مدیر شبکه جم دستگیر شد http://siahosefiid.mihanblog.com/post/5 <h2 style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;">قاتل ایرانی مدیر شبکه جم دستگیر شد</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.jazzaab.net/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><img class="alignnone wp-image-265798 " title="قاتل ایرانی مدیر شبکه جم دستگیر شد (+عکس)" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/6413263232.jpg" width="344" height="229" srcset="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/6413263232.jpg 400w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/6413263232-100x67.jpg 100w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/6413263232-180x120.jpg 180w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/6413263232-200x133.jpg 200w" sizes="(max-width: 344px) 100vw, 344px" alt="6413263232 قاتل ایرانی مدیر شبکه جم دستگیر شد (+عکس)" style="padding: 3px; margin: auto; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px;"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">تعدادی از روزنامه های امروز ترکیه ای مدعی شدند قاتل سعید کریمیان مدیر شبکه جم دستگیر شد.</p> text/html 2018-11-18T12:48:49+01:00 siahosefiid.mihanblog.com محمد عظیما شرایط دقیق بیمه اختیاری تامین اجتماعی برای افراد http://siahosefiid.mihanblog.com/post/4 <h1 class="PostTitle" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 0px 0px; width: 510px; height: 20px; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: right; color: rgb(67, 138, 210);">شرایط دقیق بیمه اختیاری تامین اجتماعی برای افراد</h1><div class="PostCat" style="padding: 0px; margin: 5px 20px 0px 0px; width: 510px; height: 20px; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; text-align: right;">مجموعه :&nbsp;<a href="http://www.jazzaab.net/news_cats_1431.html" class="catss" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);">اخبار اقتصادی</a></div><div class="PostTextarea" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 20px 0px; width: 510px; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 20px; color: rgb(68, 68, 68); display: table; text-align: center;"><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.jazzaab.net/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><img class="alignnone wp-image-265870 size-full" title="شرایط دقیق بیمه اختیاری تامین اجتماعی برای افراد" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524407357-jazzaab-net.png" width="231" height="219" srcset="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524407357-jazzaab-net.png 231w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524407357-jazzaab-net-100x95.png 100w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524407357-jazzaab-net-127x120.png 127w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524407357-jazzaab-net-158x150.png 158w" sizes="(max-width: 231px) 100vw, 231px" alt="1524407357 jazzaab net شرایط دقیق بیمه اختیاری تامین اجتماعی برای افراد" style="padding: 3px; margin: auto; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px;"></a></p><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;">شرایط دقیق بیمه اختیاری تامین اجتماعی برای افراد</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">سازمان&nbsp;<em style="padding: 0px; margin: 0px;">تامین اجتماعی</em>&nbsp;شرط سنی برای بیمه، سابقه کار، نرخ حق بیمه و تسهیلات مورد نیاز برای بیمه پردازی اختیاری را اعلام کرد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">طبق قوانین تامین اجتماعی افرادی که متقاضی بیمه هستند و سابقه بیمه پردازی قبلی نداشته اند و یا آن دسته از افرادی که در گذشته سابقه حق پرداخت بیمه داشته اند ولی بنا به دلایلی نتوانسته اند روند بیمه پردازی را ادامه دهند، مساعدتهای لازم انجام می شود. این افراد حتی بدون داشتن اشتغال در کارگاههای مشمول قانون<a href="http://www.jazzaab.net/news_detail_2963.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">تامین اجتماعی</strong></span></a>&nbsp;می توانند به صورت اختیاری خود را بیمه کنند و از مزایای تامین اجتماعی استفاده کنند.</p></div></div> text/html 2018-11-18T12:47:38+01:00 siahosefiid.mihanblog.com محمد عظیما شخصیت شناسی جذاب زنان متولد اردیبهشت ماه http://siahosefiid.mihanblog.com/post/3 <h2 align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;"><div class="PostCat" style="padding: 0px; margin: 5px 20px 0px 0px; width: 510px; height: 20px; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);">مجموعه :&nbsp;<a href="http://www.jazzaab.net/news_cats_4.html" class="catss" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);">فال و طالع بینی-شخصیت</a></div><div class="PostTextarea" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 20px 0px; width: 510px; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 20px; display: table;"><p style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.jazzaab.net/news_cats_4.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><img class="alignnone wp-image-265874" title="شخصیت شناسی جذاب زنان متولد اردیبهشت ماه" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/ordibehesht1-jazzaab-net.jpg" width="327" height="327" srcset="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/ordibehesht1-jazzaab-net.jpg 500w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/ordibehesht1-jazzaab-net-100x100.jpg 100w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/ordibehesht1-jazzaab-net-120x120.jpg 120w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/ordibehesht1-jazzaab-net-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 327px) 100vw, 327px" alt="ordibehesht1 jazzaab net شخصیت شناسی جذاب زنان متولد اردیبهشت ماه" style="padding: 3px; margin: auto; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px;"></a></p></div></h2><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;"></h2><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;">شخصیت شناسی جذاب زنان متولد&nbsp;<a href="http://www.jazzaab.net/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(0, 0, 255);">اردیبهشت</span></a>&nbsp;ماه</h2><h2 align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;"><div class="PostTextarea" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 20px 0px; width: 510px; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 400; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 20px; display: table;"><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">زنی که&nbsp;<a href="http://www.jazzaab.net/news_cats_45.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">طبیعت</strong></span></a>&nbsp;را دوست می دارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار وکمک دهنده است، زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">اگر همسر شماست، باید با او چگونه رفتار کنید؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">اگر نامزدشماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;">اگر دوست شماست، روحیات و صفات او از چه قرار است؟</p></div></h2> text/html 2018-11-18T12:46:01+01:00 siahosefiid.mihanblog.com محمد عظیما روشی برای تغییر رابط کاربری ویندوز 10 به ویندوز ۷ http://siahosefiid.mihanblog.com/post/1 <h2 align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: normal !important;">روشی برای تغییر رابط کاربری ویندوز 10 به ویندوز ۷</h2><p align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);"></p><p align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);"></p><p align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><img class="alignnone wp-image-265945 size-full" title="روشی برای تغییر رابط کاربری ویندوز 10 به ویندوز ۷" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524678582-jazzaab-net.jpg" width="400" height="238" srcset="http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524678582-jazzaab-net.jpg 400w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524678582-jazzaab-net-100x60.jpg 100w, http://www.jazzaab.net/user_files/2018/04/1524678582-jazzaab-net-200x119.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" alt="1524678582 jazzaab net روشی برای تغییر رابط کاربری ویندوز 10 به ویندوز ۷" style="padding: 3px; margin: auto; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(153, 51, 102);">ترفندهای ویندوز ۱۰</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">در این مطلب از قسمت آموزش&nbsp;<a href="http://www.jazzaab.net/news_cats_11.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">ترفندهای کامپیوتری</strong></span></a>&nbsp;سایت جذاب، نحوه ی&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">تغییر رابط کاربری ویندوز ۱۰ به ویندوز ۷</strong>&nbsp;را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">در بررسی تاریخچه نسخه‌های مختلف ویندوز، ویندوز ۷ از محبوبیت زیادی میان کاربران برخوردار است و باوجود انتشار نسخه‌های جدیدتر همچون ویندوز ۸، ۸.۱ و حتی&nbsp;<a href="http://www.jazzaab.net/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10.html" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 37, 83);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">ویندوز ۱۰</strong></span></a>&nbsp;همچنان کاربران بسیاری علاقمند به استفاده از این نسخه از ویندوز هستند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">همان‌طور که می‌دانید ظاهر کلاسیک ویندوز در نسخه‌های ۸ و بالاتر دچار تغییرات بسیاری شد و این تغییرات برای بسیاری از کاربران خوشایند نبود. با پایان یافتن پشتیبانی از ویندوز ۷ نیز بسیاری از کاربران مجبور شدند ویندوز رایانه را به نسخه ۱۰ ارتقا دهند، اما همچنان به دنبال راه و روشی برای تغییر رابط کاربری ویندوز به ویندوز ۷ بوده و هستند!</p>